Zasady rekrutacji na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2024/2025


Termin rejestracji internetowej: 03.06.2024 r. – 21.10.2024 r.


Składanie dokumentów:

lipiec: 15.07 – 31.07.2024 r.
pon. – śr.: 12:00 – 15:00, czw. – pt. 9:00 – 12:00, sob. 9:00 – 13:00

sierpień: 01.08 – 30.08.2024 r.
pon. – pt.: 11:00 – 13:00

wrzesień – październik: 02.09 – 28.10.2024 r.
pon. – śr.: 12:00 – 15:00, czw. – pt. 9:00 – 12:00, sob. 9:00 – 13:00

Miejsce składania dokumentów:

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Dziekanat Studiów Podyplomowych
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
bud. A, parter, pok. 4, 5, 6


Przyjęcie na studia następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów:

 1. obowiązuje rejestracja w systemie IRK oraz
 2. złożenie kompletu dokumentów.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 2. kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty (ewentualnie kserokopię dyplomu ukończenia studiów za granicą poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem o uznaniu dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego – w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów za granicą nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej);

Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:

 1. przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:

* zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

* certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

* zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są kandydaci posiadający:

* zezwolenie na pobyt stały;

* Kartę Polaka;

* świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;

* dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.

 1. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim
 2. apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
 3. tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski

Po przeprowadzeniu rekrutacji kandydat jest informowany za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego – Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) o:

1) wynikach rekrutacji – przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia;

2) wysokości opłaty za studia;

3) terminie zawarcia umowy o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne.

Indywidualne konto kandydata w systemie IRK jest jedynym źródłem przekazywanych informacji o wynikach jego rekrutacji na studia – przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia (z wyjątkiem cudzoziemców). Pozostałe informacje i rozstrzygnięcia, związane z tokiem studiów przekazywane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie uwr.edu.pl

Osoby niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są na studia podyplomowe decyzją administracyjną Rektora.Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli: 

1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:

 • nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
 • nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;

2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.Studia Podyplomowe prowadzone są w systemie niestacjonarnym (sobota i niedziela).

*Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego prowadzone są w systemie niestacjonarnym (piątek, sobota, niedziela).

Harmonogram pojawi się po informacji o uruchomieniu kierunku.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.