Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024


Termin rejestracji internetowej: 1.06–31.10.2023 r.

Składanie dokumentów:

lipiec – 10.07. – 31.07.2023, Dziekanat pok. 4, 6

pon., wt., śr. godz. 12:00 – 15:00, czw., pt. 9:00 – 12:00

sierpień – 01 – 31.08.2023, Dziekanat pok. 4, 6
pon. – pt. 11:00 – 13:00

wrzesień – listopad 01.09.2023 – 06.11.2023, Dziekanat pok. 4, 6
pon., wt., śr., godz. 12:00 – 15:00, czw., pt. 9:00 – 12:00 sob. 9:00 – 13:00

Miejsce składania dokumentów:

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Uniwersytecka 22/26, pok. 4, 6
50-145 Wrocław


Przyjęcie na studia następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów –  obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;

Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:

 1. przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:

* zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

* certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

* zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są kandydaci posiadający:

* zezwolenie na pobyt stały;

* Kartę Polaka;

* świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;

* dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.

 1. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim
 2. apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
 3. tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;

program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.Studia Podyplomowe prowadzone są w systemie niestacjonarnym (sobota i niedziela).

*Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego prowadzone są w systemie niestacjonarnym (piątek, sobota, niedziela).

Harmonogram pojawi się po informacji o uruchomieniu kierunku.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.


Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych, bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody nieprzyjęcia.

Zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 154/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskiem) na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.