Rekrutacja


Rekrutacja przez system IRK trwa do 14 października 2022r.
Składanie kompletu dokumentów w Dziekanacie WPAiE do 21 października 2022r.


Przyjęcie na studia następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów –  obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.


Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
  • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;


Studia Podyplomowe prowadzone są w systemie niestacjonarnym (sobota i niedziela).

*Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego prowadzone są w systemie niestacjonarnym (piątek, sobota, niedziela).

Harmonogram pojawi się po informacji o uruchomieniu kierunku.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.


Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych, bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody nieprzyjęcia.

Zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 154/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskiem) na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.