Skip to Content

Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2016/2017: 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA (czas twania rekrutacji: od 30 maja 2016 r. do 30 listopada) 2016 r.

***

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest złożenie w wymaganym terminie w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia następujących dokumentów: 

  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK (czyli formularz rejestracyjny on-line zamieszczony na stronie: www.irka.uni.wroc.pl), (formularz rejestracyjny należy wydrukować i dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych)
  2. kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
  3. kserokopię dowodu osobistego poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
  4. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem,

Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody nieprzyjęcia. Uczelnia, po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o przyjęciu na studia podyplomowe, na pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych.

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 56/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskiem) na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych).

Dokumenty można złożyc osobiście w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia lub przesłac pocztą (listem poleconym) na adres sekcji.

 

UWAGA!!!

Przypominamy o pilnym dostarczeniu do Sekcji kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

- formularza rejestracyjnego wydrukowanego z systemu rejestracji on-line,

- ksera dowodu osobistego,

- dyplomu kształcenia niższego stopnia,

-  jednego zdjęcia,

niezbędnych do przyjęcia na studia podyplomowe.