Skip to Content

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest złożenie w wymaganym terminie w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia następujących dokumentów: 

 1. formularza rejestracyjnego (on-line: www.irka.uni.wroc.pl) / podania o przyjęcie na studia podyplomowe adresowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, (formularz rejestracyjny należy wydrukować i dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych)
 2. odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
 3. umowy (w dwóch egzemplarzach) o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych (wzór umowy do pobrania ze strony internetowej - zakładka "do pobrania"),
 4. kserokopii dowodu osobistego,
 5. dwóch fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem,
 6. w przypadku studiów finansowanych z grantów - kopii innych dokumentów określonych w umowie o finansowanie studiów podyplomowych.

Dokumenty można złożyc osobiście w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia lub przesłac pocztą (listem poleconym) na adres sekcji.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego


Kursy Dokształcające 

Zasady uczestnictwa w Kursach Dokształcających Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rekrutacja na kursy jest prowadzona permanentnie. W wypadku ukonstytułowania się grupy zostanie podany na stronie w zakładce komunikaty termin rozpoczęcia kursu.

I. Informacje ogólne

Kursy mają charakter otwarty i dotyczą wszystkich zainteresowanych niezależnie od wykształcenia. Z uwagi jednak na ich wysoki stopień wyspecjalizowania Uczelnia określa preferencje  kandydata.

II. Zasady rekrutacji i przyjęć na kurs dokształcający.

 
Warunkiem przyjęcia na kursy dokształcające jest:

Złożenie wypełnionego pisemnie formularza zgłoszeniowego.

(wzór do ściągnięcia ze strony - zakładka "do pobrania")

III.Warunki uczestnictwa w kursie.

 1. Podpisanie umowy zawartej w formie pisemnej między uczelnią a uczestnikiem kursudokształcającego o warunkach wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne.
 2. Złożenie dowodu opłaty za kurs uiszczonej w ciągu siedmiu dni od daty podpisania umowy.
Opłatę należy wnieść na konto : 19 1090 0004 9916 0801 3600 0011
Uniwersytet Wrocławski
Plac Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław        
 
z dopiskiem

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

W tytule przelewu należy umieścić nr kursu.

Dokumenty na pierwszą edycję kursów należy złożyć w dziekanacie do dnia 04.09 br.W celu realizacji punktu III po złożeniu powyższych dokumentów kandydat  jest zobowiązany do:

- zgłoszenia się do dziekanatu po potwierdzenie przyjęcia na kurs i po identyfikator

- podpisania umowy o warunkach wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne

 - zgłoszenia się na zajęcia zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.

Zastrzegamy sobie prawo do nieruchomienia kursu w razie braku odpowiedniej liczby kandydatów.

IV. Organizacja zajęć na kursach dokształcających .

Zajęcia na kursach będą  odbywały się w ciągu 3 do 15 –u spotkań. Przewiduje się zajęcia w godzinach popołudniowych w poniedziałki, środy i piątki. W miesiącach wrzesień 2010 i luty 2011 spotkania mogą odbywać się w innych dniach i godzinach.

Szczegółowy harmonogram zostanie podany po 15 września br.

V.  Przebieg i zakończenie kursu dokształcającego

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.

Warunkiem ukończenia kursów jest uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych potwierdzone uzyskaniem zaliczeń i egzaminów.


VI.Zasady zwrotów opłat wniesionych za kurs :

 1. Wniesiona przez uczestnika opłata za kurs jest zwracana w całości  w przypadku odwołania kursu przed rozpoczęciem zajeć.
 2. Jeżeli uczestnik zrezygnuje w trakcie trwania kursu, opłata zostaje zwrócona Uczestnikowi w części, proporcjonalnie do niewykorzystanych zajęć i kosztów poniesionych przez Uczelnię.
 3. Zwrot opłaty częściowej jest uzależniony od okresu obowiązywania umowy.
 4. Zwrot częściowy opłaty może być dokonany także z ważnych, udokumentowanych przyczyn niezależnych od uczestnika kursu.
 5. Szczegółowe warunki wnoszenia opłat są uregulowane w umowie z uczestnikiem kursu.

VII.Zasady wystawiania faktur


Jeżeli uczestnik kursu chce otrzymać fakturę za kurs, musi spełnić następujące wymagania :

- wysłać w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia na kurs prośbę do Dziekanatu o wystawienie faktury,

- podać wszystkie niezbędne dane do faktury,

- dołączyć dowód wpłaty,

Sprawy uczestników kursów prowadzi Dziekanat Studiów Podyplomowych i Doktoranckich Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego /tel. 0-71 3752 371  www.podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl/ oraz kierownik kursu.  

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursów dokształcających Uniwersytetu Wrocławskiego