Skip to Content

Rekrutacja

  

Serdecznie zapraszamy na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2015/2016

Rekrutacja: 01.06.2015 r. - 30.10.2015 r.

Aktualna oferta zostanie zamieszczona w dniu 1 czerwca 2015 r.

 

***

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest złożenie w wymaganym terminie w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia następujących dokumentów: 

  1. formularza rejestracyjnego (on-line: www.irka.uni.wroc.pl) / podania o przyjęcie na studia podyplomowe adresowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, (formularz rejestracyjny należy wydrukować i dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych)
  2. odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
  3. umowy (w dwóch egzemplarzach) o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych (wzór umowy do pobrania ze strony internetowej - zakładka "do pobrania"),
  4. kserokopii dowodu osobistego,
  5. dwóch fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem,
  6. w przypadku studiów finansowanych z grantów - kopii innych dokumentów określonych w umowie o finansowanie studiów podyplomowych.

Dokumenty można złożyc osobiście w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia lub przesłac pocztą (listem poleconym) na adres sekcji.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego